SEE Compulsory Math Question Paper | 2075 [2019] | RE-109DP

Grade 10/X Compulsory Math Question Paper 2075/2019.

SEE Compulsory Math Question Paper of the year 2075-2019 re-109-dp. Check and download in pdf – Secondary Education Examinations (SEE) question paper (exam paper) of Math subject of the year 2075-2019.

SEE Compulsory Math Exam Paper.

Secondary Education Examination (SEE)

2075 (2019)

COMPULSORY MATH

Code – RE-109’DP’

(New Course)

Time: 3 hours

Full Marks: 100

DOWNLOAD in PDF| SEE Compulsory Maths | Subject Code-RE-109’DP’ | Question Paper (Exam Paper) | 2075/2019 | Gandaki Province.

Also Check:

Download in PDF | SEE Compulsory Nepali | Question (Exam) Paper| RE-106’DP’| 2075/2019.

Download in PDF | SEE Economics Optional I | Question (Exam) Paper| RE-143| 2075/2019.

Download in PDF | SEE Compulsory Social Studies | Question (Exam) Paper| RE-123’DP’| 2075/2019.

Download in PDF | SEE Compulsory Science | Question (Exam) Paper| RE-106’DP’| 2075/2019.

Download in PDF | SEE Compulsory English | Question (Exam) Paper| RE-101’DP’| 2075/2019.

Download in PDF | SEE Compulsory Math | Question (Exam) Paper| RE-109’DP’| 2075/2019.

Answer all the questions.

(Group ‘A’)  [3x(1+1)=6]

1.

(क) The present population of a town is M0 and the rate of population growth is Y%, what is the population of that place after T years? Write it. (यदि कुनै ठाउँको शुरुको जनसङ्ख्या M0 र वार्षिक जनसङ्ख्या बृद्दिदर Y% भए सो ठाउँको T वर्ष पछिको जनसङ्ख्या कति हुन्छ? लेख्नुहोस्।)

(ख) Write the area of an isosceles triangle having length of equal sides ‘c’ cm and third side ‘d’ cm. (बराबर भुजाहरुको नाप ‘c’ से.मी. र तेस्रो भुजाको नाप ‘d’ से.मी. भएको एउटा समद्दिवाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल लेख्नुहोस्।)

2.

(क) What is the value of (12y°)? Write it. (12y°) को मान कति हुन्छ? लेख्नुहोस्।

(ख) Write the name of the quartile which divides the continuous data below 25%. (अविच्छिन्न श्रेणीको तथ्याङ्कलाई तल्लो 25% मा विभाजन  चतुर्थांशको नाम लेख्नुहोस्।

3. 

(क) Write down the relation between the area of a square and a triangle standing on the same base CD and between the same parallel lines CD and EF. (एउटै आधार CD र उही समानान्तर रेखाहरु CD र EF बीच रहेका वर्ग र त्रिभुजको क्षेत्रफ़लबीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस्।

(ख) Write the relation between the opposite angles of a cyclic quadrilateral. (चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरुबीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस्।

4. 

(क) What is the price of an article costing Rs. 1400 after levying 13% Value Added Tax? Find it. (रु. 1400 पर्ने एउटा सामानमा 13% मूल्य अभिबृद्दी कर लगाउँदा उक्त सामानको मूल्य कति हुन्छ? पत्ता लगाउनुहोस्।)

(ख) The present price of a television is Rs. 35,000. After how many years the price of a television is Rs. 25,515 if its price reduces by 10% per annum? Find it? (एउटा टेलीभिजनको हालको मूल्य रु. 35,000 पर्दछ। यदि यसको मूल्य प्रतिवर्ष 10% ले घट्दै जान्छ भने कति वर्ष पछि यसको मूल्य रु. 25,515 हुन्छ? पत्ता लगाउनुहोस्।

See More:-

View Secondary Education Examination (SEE) Compulsory Maths Question Paper Subject Code-re-109dp of 2075/2019 Gandaki Province.

Download in pdf see compulsory math question paper of gandaki province 2075-2019 subject code-re-109dp.
Check question paper of see compulsory math of gandaki province 2075-2019 subject code-re-109dp.
View question paper of 2075-2019 see compulsory math of gandaki province subject code-re-109dp.
2019-2075 see compulsory math question paper of gandaki province subject code-re-109dp download in pdf.
See compulsory math exam paper of gandaki province 2075-2019 subject code-re-109dp.
How and where to get question paper of see compulsory math of gandaki province 2075-2019 subject code-re-109dp?

Check Also

Hotel Management | 170 | NEB | Class 11 | Question Paper 2076 [2019]

Exam paper of Hotel Management of Class/Grade 11/xi having subject code 170 of the year …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

29 − 19 =