SEE Compulsory Nepali Question Paper | 2075 [2019] | RE-106DP

SEE Compulsory Nepali Question Paper of the year 2075-2019 with the subject code re-106dp. The see examination of Compulsory Nepali was held on the year 2075 bs or 2019 ad. Students can check and download in pdf format – Secondary Education Examinations (SEE) Compulsory Nepali question paper (exam paper) of 2075-2019.

See nepali question paper 2075-2019.

SEE – 2075 (2019)

COMPULSORY NEPALI (अनिवार्य नेपाली)

(New Course – नयाँ पाठ्यक्रम)

Time: 2hrs. 15 minutes

Full Marks: 75

DOWNLOAD in PDF | SEE Compulsory Nepali | Question Paper (Exam Papers | 2075/2019|RE-106DP|Gandaki Province.

Also Check:

Download in PDF | SEE Compulsory English | Question (Exam) Paper| RE-101’DP’| 2075/2019.

Download in PDF | SEE Compulsory Math | Question (Exam) Paper| RE-109’DP’| 2075/2019.

Download in PDF | SEE Economics Optional I | Question (Exam) Paper| RE-143| 2075/2019.

Download in PDF | SEE Compulsory Science | Question (Exam) Paper| RE-106’DP’| 2075/2019.

Download in PDF | SEE Compulsory Social Studies | Question (Exam) Paper| RE-123’DP’| 2075/2019.

Download in PDF | SEE Compulsory Nepali | Question (Exam) Paper| RE-106’DP’| 2075/2019.

१. समूह ‘क’ मा दिइएका शब्दका अर्थ समूह ‘ख’ बाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस्। [२]

समूह ‘समूह ‘
हिफाजतघमण्ड
बर्कोसंलग्न
अभिमानहाउगुजी
क्लेशमजेत्रो
जतन
दु:ख

२. कोष्ठकबाट मिल्ने शब्द छानी खाली ठाउँमा भर्नुहोस्।  [२]

(क) ………. अनेकार्थी शब्द हो। (खोटो, फोटो, भोटो)

(ख) ‘आदि’ को विपरीतार्थी शब्द ………. हो। (आधा, अन्त्य, सुरु)

(ग) ‘पालि-पालि’ ………. शब्द हुन्। (अनेकार्थी, पर्यायवाची, श्रुतिसमभिन्नार्थी)

(घ) हावाको पर्यायवाची शब्द। ……… होइन। (अमिर, समीर, पवन)

३. अर्थ स्पस्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्।  [२]

हात्तीको मुखमा जिरा, टलक्क। 

४. 

(क) तलका शब्द समूहबाट शुद्द शब्द चिनेर लेख्नुहोस्।  [१]

(अ) i) शंसोधन      ii) संसोधन      iii) संशोधन      iv) शंशोधन

(आ) i) उद्दण्ड      ii) उद्दन्ड       iii) उद्दंड       iv) उद्दङ्ड

(ख) तलको वाक्यलाई शुद्द पारी लेख्नुहोस्।  [२]

उसले भन्यो, आज दाई मा सित पढ्नुहुन्छ।

See More:- 

Check and view SEE Compulsory Nepali Question Paper of 2075/2019:

Check Also

Hotel Management | 170 | NEB | Class 11 | Question Paper 2076 [2019]

Exam paper of Hotel Management of Class/Grade 11/xi having subject code 170 of the year …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

80 − 76 =